Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада оператера ”Агро органик”

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада оператера ”Агро органик” д.о.о. из Силбаша, Николе Тесле 1е

Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, на основу члана 63. Закона о управљању отпадом (”Службени гласник Републике Србије” број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

О б а в е ш т е њ е

 о пријему захтева за издавање дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада оператера ”Агро органик” д.о.о. из Силбаша, Николе Тесле 1е, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20891424.

Надлежни орган обавештава јавност да је ”Агро органик” д.о.о. из Силбаша, Николе Тесле 1е поднео захтева за издавање дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада на локацији Николе Тесле 1е у Силбашу на кат. парц. 31/5 КО Силбаш, увид у податке и документацију из захтева може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађевинарство Општине Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, соба бр. 36, у времену од 1400 до 1500 сати, рок за достављање мишљења је до 07. 08. 2019. године.