Јавни позив за пријављивање штете

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
– Комисија за процену штете изазване јаким невременом и временским непогодама услед великих киша, леда и падавина дана 7. јула 2019. године на грађевинским објектима на делу територије општине Бачка Паланка;
– Комисија за процену штете изазване јаким невременом и временским непогодама услед великих киша, леда и падавина дана 7. јула 2019. године на пољопривредним усевима на делу територије општине Бачка Паланка

Јавни позив
за пријављивање штете настале дана 7. јула 2019. године на деловима територије општине Бачка Паланка

Општина Бачка Паланка позива грађане који су претрпели штету на непокретним стварима да попуне пријаве који су саставни део овог позива (пријаве се могу преузети и на портирници Општинске управе Општине Бачка Паланка) и општини Бачка Паланка доставе тражене податке ради обраћања органа општине Влади Републике Србије.
Образац пријаве је потребно читко попунити са свим траженим подацима. Попуњен и потписан образац  са прилозима пријаве можете поднети на писарници Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Обрасци пријава се подносе најкасније у року од 60 дана од дана проглашења ванредне ситуације.
Комисије ће по пријему пријава обићи терен и извршити процену штете настале од елементарних непогода.

Комисија