Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за oтуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка

На основу Закључка Општинског већа Општине Бачка Паланка бр. III–464–37/2019 од 03. јула 2019. године и бр. III–464–38/2019 од 03. јула 2019. године, Комисија за грађевинско земљиште, објављује

О Г Л А С
о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације)
за oтуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине
Бачка Паланка и то:

1. кат. парц. бр. 687/1 К.О. Младеново, њива 2. класе, површине 5 а 48 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,
2. кат. парц. бр. 687/2 К.О. Младеново, њива 2. класе, површине 5 а 45 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка,
3. кат. парц. бр. 1375/3 К.О. Челарево, остало вештачки створено непл., површине 31 а 62 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка и
4. кат. парц. бр. 2819/2 К.О. Челарево, остало вештачки створено непл., површине 7 а 63 м2, јавна својина Општине Бачка Паланка.