149. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 26. јуна 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са сточетрдесетседме седнице Општинског већа
Општине Бачка Паланка одржане дана 19. јуна 2019. године; Усвајaње
записника са сточетрдесетосме седнице Општинског већа Општине Бачка
Паланка одржане дана 19. јуна 2019. године;
2. Доношење Решења о утврђивању права на коришћење годишњег одмора за
2019. годину за службеника на положају – начелника Општинске управе,
Рајку Појужину
(Известилац: Марија Пуђа, запослена у Служби за управљање људским
ресурсима Општинске управе Општине Бачка Паланка);
3. Доношење Решења о утврђивању права на коришћење годишњег одмора за
2019. годину за службеника на положају – заменика начелника Општинске
управе, Раду Рајбер
(Известилац: Марија Пуђа, запослена у Служби за управљање људским
ресурсима Општинске управе Општине Бачка Паланка);
4. Доношење Решења о давању сагласноти на Измену програма комуналних
радова ЈКП“ Комуналпројекта“ за 2019. годину
(Известилац: представник ЈКП “Комуналпројект“ Бачка Паланка);
5. Доношење Решења о давању сагласности на коригован Ценовник основних
комуналних услуга за град и насељена места Општине Бачка Паланка и
коригован Ценовник за одржавање мерног места за град и насељена места
Општине Бачка Паланказ
(Известилац: представник ЈКП “Комуналпројект“ Бачка Паланка);
6. Утврћивање Предлога решења о давању сагласности на Измену Плана
инвестиција ЈКП“Комуналпројекта“ за 2019. годину
(Известилац: предсетавник ЈКП “Комуналпројект“ Бачка Паланка);
7. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Измену Програма
пословања ЈКП “Комуналпројкта“ за 2019. годину
(Известилац: предсетавник ЈКП “Комуналрпојект“ Бачка Паланка);
8. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Измену Програма
пословања ЈП “Стандард“ за 2019. годину
(Известилац: представник ЈП “Стандард“ Бачка Паланка);
9. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!