144. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 5. јуна 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са сточетрдесетдруге седнице Општинског већа
Општине Бачка Паланка одржане дана 22. маја 2019. године; Усвајење
записника са сточетрдесеттреће седнице Општинског већа Општине Бачка
Паланка одржане дана 29. маја 2019. године;
2. Доношење Решења о давању сагласности на Идејни пројекат путне и
каналске мреже за катастарску општину Нештин
(Известилац: Војислав Милаковић, председник Комисије за комасацију К.О.
Нештин);
3. Утврђивање предлога Решења о именовању директора Јавног комуналног
предузећа“ Комуналпројект“ Бачка Паланка
(Известилац: Горан Перак, председник Комисије за спровођење конкурса за
избор директора);
4. Разматрање извештаја о извршеној контроли и надзору над радом Дома
здравља “Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и
буџет);
5. Утврђивање Предлога одлуке о изради Одлуке о усаглашавању
спроведеног пступка усвајања Просторног плана општине Бачка Паланка са
Законом о планирању и изградњи
(Известилац: Никола Лалић, запослени у ОУ Општине Бачка Паланка –
Одељење за урбанизам и грађевинарство);
6. Утврђивање Предлога одлуке о месним заједницама на територији општине
Бачка Паланка
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
7. Утврђивање Предлога пословника Скупштине Општине Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански, председник СО Бачка Паланка; Бранимир
Кузманчев секретар СО Бачка Паланка);
8. Утврђивање Предлога одлуке о јавној расправи
(Известилац: Станислава Малић Гостовић, шеф Службе за скупштинске и
извршне послове);
9. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!