ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

Спортски савез општине Бачка Паланка
Бачка Паланка

Спортским организацијама са територије
Општине Бачка Паланка

Поштовани,
Обавештавамо Вас да сте у обавези, у складу са Законом о спорту Републике Србије и
Правилником о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка (Правилник), да своје Редовне годишње програме за 2020. годину којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка, доставите Спортском савезу општине Бачка Паланка, најкасније до 30. маја 2019. године на следећу адресу:

Општина Бачка Паланка
Канцеларија бр. 32
Краља Петра Првог 16.
Бачка Паланка

Предлози Редовних годишњих програма за 2020. годину, морају се доставити на прописаном обрасцу (Образац бр.1) са комплетном пратећом документацијом, а у складу са Правилником.

Образац се може преузети са сајта Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs

Подсећамо да након предвиђеног рока приспеле Програме нећемо узимати у разматрање, обзиром да је Спортски савез општине Бачка Паланка у законској обавези да до 01. јуна 2019. године, Програме достави Комисији за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка.

С поштовањем,

Спортски савез општине
Бачка Паланка