ОДРЖАНА 141. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа Општине Бачка Паланка одржаној данас, 15.
маја 2019. године, утврђен је Предлог одлуке о доношењу измена Плана
генералне регулације насеља Гајдобра.

Основни циљ израде Измена Плана генералне регулације насеља Гајдобра
је циљана измена за промену намене у блоку 24 из становања у радну зону –
производно складишне делатности. Због планираног проширења постојећих
производних комплекса и адекватне организације простора указала се потреба за
променом намене из постојеће стамбене зоне у радну зону производне и
складишне делатности.
На данашњој седници већници су једногласно усвојили два Закључка којима
Општина Бачка Паланка приступа рализацији пројеката „Златан котлић 2019“ и
„Етно шор“ у складу са условима Конкурса да доделу средстава за одржавање
традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине,
расписаног од стране Покрајинског секретаријата за пољопривраду, водопривреду
и шумарство. Овим Закључцима одобрава се учешће сопствених средстава
Општине Бачка Паланка у износу од 25% од укупног износа вредности потребних
за реализацију ових пројеката.

Чланови Општинског већа одлучивали су и о другим питањима из делокруга
свога рада.