139. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 24. априла 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са стотридесетосме седнице Општинског већа
Општине Бачка Паланка одржане дана 17. априла 2019. године;
2. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка
за 2018. годину
(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе);
3. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице
„Братство“ у Бачкој Паланци за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице „Братство“);
4. Разматрање Извештаја о релизацији средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине Општине Бачка Паланка за 2018. годину
(Известилац: Војислав Зубац);
5. Доношење Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката
привременог карактера не територији општине Бачка Паланка
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
6. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!