ОДРЖАНА 138. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржаној 17. априла
2019. године, донет је Правилник о постављању мањих монтажних објеката
(киосци) на јавним површинама на територији Општине Бачка Паланка који је
усклађен са новим Статутом Општине Бачка Паланка.

Овим Правилником утврђују се технички и други услови за постављање
мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији општине Бачка
Паланка. Киосци се постављају на јавним површинама према Елаборату о
локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката, који је донело
Општинско веће Општине Бачка Паланка. Ближе дефинисање места постављања,
као и услова по локацијама и објектима одредиће се путем урбанистичких услова
од стране Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине
Бачка Паланка.

Чланови већа једногласно су донели Закључак о учешћу сопствених
средстава Општине Бачка Паланка за реализацију пројекта „Изградња фекалне
канализације насеља Младеново – Друга фаза“ у износу од пет милиона динара,
што представља 51% од укупног износа вредности потребне за реализацију овог
пројекта. Реализацији пројекта се приступа у складу са условима Конкурса о
додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних
објеката у Јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП
Војводине у 2019. години, расписаног од стране Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На данашњој седници, чланови Општинског већа, одлучивали су и о другим
питањима из делокруга свога рада.