132. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 6. марта 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са стодвадесетдевете седнице Општинског већа
Општине Бачка Паланка одржане дана 13. фебруара 2019. године;
Усвајање записника са стотридесете седнице Општинског већа Општине
Бачка Паланка одржане дана 20. фебруара 2019. године;
2. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског прегледа прихода и расхода
Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за 2018. годину
(Известилац: Вера Петровић, директор Центра за социјални рад ОБП);
3. Разматрање Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену
потебе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком
детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама
(Известилац: Мирослава Шолаја, руководилац Одељења за друштвене
делатности);
4. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!