УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

На седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржаној 27. фебруара 2019. године, већници су једногласно усвојили Предлог одлуке о локалним комуналним таксама.

Руководилац Одељења за привреду образложио је присутнима да је упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину предвиђен је раст потрошачких цена од 2,4% у односу на 2018. годину, што је основ за повећање износа такси за 2,4%, осим износа такси за држање моторних друмских и прикључних возила, који су као највиши износи ове таксе предвиђени Законом о финансирању локалне самоуправе, односно актом који Влада Републике Србије сваке године објављује. Поред тога, Законом о финансирању локалне самоуправе предвиђено је ограничење највиших износа такси за истицање фирме на пословном простору за одређена правна лица разврстана у сладу са Законом о рачуноводству. Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава. Од обавезе плаћања таксе изузимају се јавна предузећа и установе чији је оснивач СО Бачка Паланка, школе, културно-уметничка друштва, хуманитарне организације, стари занати и непрофитне организације.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.