Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада оператера “Еко папир” д.о.о. Бачка Паланка, Бранка Радичевића 200

Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, на основу члана 63. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије” број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

Обавештење

о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада
оператера ”Еко папир” д.о.о. Бачка Паланка, Бранка Радичевића 200, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21089516.

Надлежни орган обавештава јавност да је ”Еко папир” д.о.о. Бачка Паланка, Бранка
Радичевића 200 поднео захтева за издавање дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада на локацији Бранка Радичевића 200 у Бачкој Паланци на кат. парц.
1430 КО Бачка Паланка-град, увид у податке и документацију из захтева може се
извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађевинарство Општине Бачка
Паланка, Краља Петра I бр. 16, соба бр. 36, у времену од 14 00 до 15 00 сати, рок за
достављање мишљења је до 14. 02. 2019. године.