ОГЛАС за отуђење покретних ствари–возила

Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила у јавној својини Општине Бачка Паланка, на основу члана 2. Решења о покретању поступка отуђења покретних ствари – возила у јавној својини Општине Бачка Паланка непосредном
погодбом, бр. I-404-4/2019 од 16. јануара 2019. године, расписује

ОГЛАС

за отуђење покретних ствари–возила из јавне својине Општине Бачка Паланка

непосредном погодбом