Јавни позив за поверавање обављања јавног приградског превоза путника на територији општине Бачка Паланка

На основу чл. 9. Закона о комуналним делатностима (”Сл. гласник РС”,
бр. 88/2011), чл. 10. став 1. , чл. 22., чл. 35. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама («Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и
104/2016, у даљем тексту: ЗЈППК), чл. 57 Закона о превозу у друмском
саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15) и
Oдлуке о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања комуналне
делатности јавног приградског превоза путника на територији општине Бачка
Паланка и о расписивању јавног позива за поверавање обављања комуналне
делатности јавног приградског превоза путниока на територији општине Бачка
Паланка («Сл.лист Општине Бачка Паланка», број 8/2018.)

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 16
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
бр. II-344-17/2018–поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима
концесије
за прикупљање понуда за поверавање обављања делатности јавног
приградског превоза путника на територији Општине Бачка Паланка

Документи:

  1. Јавни позив (187.2 KB)

  2. THE PUBLIC INVITATION (219.1 KB)