ОДРЖАНА 107. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 107. седници Општинског већа, одржаној 3. октобра, већници су донели Одлуку
о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка-путем поклона. У
питању су две непокретности, односно парцеле, у К.О. Обровац које су у приватној
својини MK Commerce d.o.o. Novi Sad.

Поступак прибављања непокретности непосредном погодбом, путем поклона,
спроводи се у циљу привођења намени предметних непокретности у складу са Планом
генералне регулације насеља Обровац. Поступак ће спровести Комисија за прибављање
и располагање непокретностима у јавној својини Општине Бачка Паланка након чега ће
предлог одлуке о прибављању непокретности путем поклона доставити Скупштини
општине Бачка Паланка на разматрање и усвајање.