ОДРЖАНА 104. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Општинско веће је на 104. седници, одржаној 14. септембра 2018. године, утврдило Предлог одлуке о приступању доношења Статута општине Бачка Паланка који је потребно ускладити са измењеним Законом о локалној самоуправи. За израду Статута биће образована посебна комисија, а Статут ће проћи и јавну расправу пре усвајања.

Веће је утврдило и предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2019-2022. године. Правни основ за израду и усвајање Локалног акционог плана налази се у Закону о равноправности полова, Закону о локалној самоуправи и Статуту Општине Бачка Паланка. Обзиром да је актуелни ЛАП усвојен за период 2014-2018. године благовремено се приступило изради ЛАП-а за период 2019-2022. године који је прошао јавну расправу и који ће након данашње седнице бити упућен Скупштини општине на одлуку о усвајању. У буџету Општине Бачка Паланка опредељена су финансијска средства за реализацију активности предвиђених овим планом које се, између осталог, односе и на превенцију и унапређење безбедности жена у заједници, побољшање здравља жена као и смањивање економске неједнакости између мушкараца и жена.

Већници су донели Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе општине Бачка Паланка и одлуку о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника ОУ Бачка Паланка. Утврђени су и предлози о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Бачка Паланка као и Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Бачка Паланка. На данашњој седници Општинско веће је одлучивало и о другим питањима из делокруга свог рада.