Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Одсек за грађанска стања – матичари

Потребна документација:
– Захтев у слободној форми
– Извод иностраног органа на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
– Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, ако је дете рођено у браку, односно извод из матичне књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака
– Уверење о држављанству за родитеље, односно родитеља
– Уверење о пребивалиштву ( ПС Бачка Паланка)
– По потреби, и друга документа
– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса: 650 дин.
Жиро рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 
65-205

Место предаје документације: канцеларија 7

Место решавања предмета:

канцеларија 7

Радно време са странкама: радним даном 07.00-14.00

Телефон за информације:

021/2101-126021/2101-127