Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство Србије 1992-2004

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Одсек за грађанска стања – матичари

Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених
– Захтев за упис
– Извод из матичне књиге рођених
– Уверење о држављанству
– Фотокопија личне карте
– За удате/ожењене: Извод из матичне књиге венчаних
– За разведене:правоснажна пресуда о разводу брака
-За удовце:Извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
– По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних
– Захтев за упис
– Извод из матичне књиге венчаних
– Уверење о држављанству
– Фотокопија личне карте
– По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих
– Захтев за упис
– Извод из матичне књиге умрлих
– Уверење о држављанству
– Фотокопија личне карте
– По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца: Шалтер сала и канцеларија 7 или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса: 650 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 
65-205

Место предаје документације: канцеларија 7

Место решавања предмета: канцеларија 7

Радно време са странкама: радним даном 07.00-14.00

Телефон за информације: 021/2101-126,021/2101-127

Напомена:

Законски рок за решавање предмета је 30 дана од подношења захтева.