Извод из матичне књиге рођених

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Одсек за грађанска стања – матичари

Потребна документација:
– Захтев за издавање
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер сала или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Извод из матичне књиге рођених се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Републичка административна такса: 400 дин. (за домаћи извод)
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 65-205

За међународни извод се плаћа 650 дин.

Општинска административна такса: 50,00 дин.
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 65-205

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
– За упис у школу и факултет
– За потребе војне евиденције
– За заснивање радног односа
– За остваривање права из социјалне заштите
– За остваривање права из здравствене заштите
– За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације:
– За лица рођена после 1946. шалтер сала или канцеларија 7
– За лица рођена пре 1946. у канцеларији 7

Место решавања предмета: канцеларијa 7 изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама: радним даном 07.00-14.00
Телефон за информације:

021/2101-126,

021/2101-127

Напомена:
изводи се издају одмах по предаји захтева.

Извод можете да поручите и на следеће начине:
– на телефон 

021/2101-126,

021/2101-127(радним даном 07.00-15.00)
– преко Интернета попуњавањем формулара