Заменик председника

Заменик председника Мита Лачански.

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, одлуком и Пословником скупштинe.

Мита Лачански
021 210 1183