Радне зоне

РАДНЕ ЗОНЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

РАДНА ЗОНА „ЗАГРАДА“

Укупна површина обухваћена Планом детаљне регулације је 92,90 hа.Подручје обухваћено планом се налази у к.о. БачкаПаланка.

Усвојен План детаљне регулације радне зоне Заграда (Сл.лист ОБП 5/2016)

Власништво: Највећи део планом обухваћеног подручја се налази у власништву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. У власништву физичких лица се налази око 8,46hа планом обухваћеног простора.

Дозвољени степен заузетости на локацији:до 70% (укључујући платое и саобраћајне површине)

Највећа дозвољена спратност објеката дефинише се на основу њихове намене:
за производне – највишеприземље  иједанспрат(П+1), евентуалновише, уколикотозахтеватехнологијапроизводње,
за складишне, економске и помоћне  – приземље (П),
за пословне–  највишеприземље  и дваспрата (П+2).

Инфраструктура:

Водоводна, канализациона и атмосферскамрежа

На предметном простору није изведена водоводна иканализациона мрежа.

Канализација атмосферских вода није изведена,  осим на делу постојећих саобраћајница у виду испуста и троугаоних ригола.

Електроенергетска и тт инфраструктура

На простору обухвата плана нема изграђених дистрибутивних електроенергетских објеката 20kV кабловских водова, трансформаторских станица (ТС) 20/0,4kV, кабловских или надземних НН објеката. У обухвату плана се налази далековод 110kV број 159/1 ТС „Србобран“ – ТС „Бачка Паланка 1“.

У оквиру обухвата не постоји изграђена телекомуникациона мрежа за крајње кориснике. Постојеће ТТ инсталације су постављене с подземно уз државни пут II реда бр. 105.

Термоенергетска инфраструктура

На обухваћеном простору не постоји изграђена гасоводна инфраструктура осим гасовода високог притиска Бачка Паланка ДН 300изграђеног од челичних цеви.

 

СЕВЕРНА РАДНА ЗОНА

ЈУЖНА РАДНА ЗОНА

РАДНА ЗОНА ЧЕЛАРЕВО

РАДНА ЗОНА НОВА ГАЈДОБРА

РАДНА ЗОНА ОБРОВАЦ