ЈАВНИ ПОЗИВ за јавну расправу о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Челарево

 

На основу члана 27. Одлуке о јавној расправи („Службени лист Општине Бачке Паланка“, бр. 21/2019), Општинско веће Општине Бачка Паланка упућује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавну расправу о  Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Челарево

 

 

  1. У поступку даље разраде Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана општине Бачка Паланка са Законом о планирању и изградњи („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 25/2019). Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Челарево (у даљем тексту: Нацрт Измена и допуна Одлуке).
  2. Јавна расправа Нацрта Измена и допуна Одлуке ће се одржати у периоду од 17. априла до 7. маја 2024. године.
  3. Учесници у јавној расправи су представици надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручљаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).
  4. Лица задужена за давање информација у вези са Нацртом Измена и допуна Одлуке и активностима у вези са јавном расправом су Милкица Петржљан дипл. инж. грађ. – руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе  Општине Бачка Паланка и Никола Лалић дипл. правник из Одељења за урбанизам и грађевинарство.
  5. Програм јавне расправе о Нацрту Измена и допуна Одлуке са Нацртом Измена и допуна Одлуке и прилозима објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка backapalanka.rs.
  6. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за урбанизам и грађевинарство на е-mail: invictus@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.
  7. Нацрт Измена и допуна Одлуке биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 30. априла 2024. године, у 14,20 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.
  8. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР НАСЕЉА ЧЕЛАРЕВО

ZAKLJUCAK PGR ČELAREVO

Извештај о спроведеној јавној расправи пгр Челарево-1