Планска и пројектна документација на јавном увиду

Јавни увид планске и пројектне документације

Јавни позив за презентацију УП урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарским парцелама број 4286/8 и 4286/16 к.о. Бачка Паланка-град у Бачкој Паланци, у блоку 101б, за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)