Ministar finansija je, u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu i  Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, doneo PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU (“Sl. glasnik RS”, br.108/2013 i 118/2013), koji je stupio na snagu 01. januara 2014. godine i primenjuje se za prijavljivanje poreskih obaveza koje su nastale  posle 01. januara 2014.godine.

PREUZMITE TEKST NAVEDENOG PRAVILNIKA I OBRAZACA PPI – 1 za 2014. I PPI-2 za 2014.

Izuzetno, za nepokretnosti za koje je poreska obaveza nastala a poreska prijava nije podneta do 31. decembra 2013. godine, poreska prijava se podnosi na odgovarajućem obrascu koji je važio do 31.12.2013.godine, propisanom Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 i 59/13).

PREUZMITE OBRASCE  I PPI-2 do 2013.

REFERENTNA KAMATNA STOPA PREMA ODLUCI IZVRŠNOG ODBORA NARODNE BANKE SRBIJE
Prijava komunalne takse na isticanje
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja-pravna lica
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja-fizička lica
Zahtev za povraćaj više/pogrešno plaćenih javnih prihoda
Zahtev za preknjižavanje
Prijava naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta
Dostavlјanje poreskih akata u skladu sa članom 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više