Nadležnosti Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo

U Odeljenju za urbanizam i građevinarstvo Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- pripremu i donošenje prostornog plana i urbanističkih planova, njihovu evidenciju i praćenje njihove realizacije; vođenje lokalnog informacionog sistema planskih dokumenata; izdavanje uslova i ispravku granica susednih parcela, potvrđivanje projekta parcelacije, preparcelacije; izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole; izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata za koje je to zakonom povereno jedinicama lokalne samouprave; izdavanje odobrenja za izvođenje građevinskih radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola i izdavanje građevinskih dozvola za pripremne radove; izdavanje upotrebnih dozvola; naknadnog izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola; potvrđivanje nacrta posebnih delova zgrade; poslove tehničke arhive kao i stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju za planove i druga radna tela Predsednika opštine, Opštinskog veća i Skupštine opštine obrazovana za oblast urbanizma i građevinarstva;

Pred Odeljenjem za urbanizam i građevinarstvo, građani i pravna lica, kao stranke u postupku, u skladu sa zakonom i drugim propisima, ostvaruju prava:

1. u oblasti urbanizma

na potvrđivanje projekta preparcelacije - parcelacije
na izdavanje lokacijske dozvole
na izdavanje informacije o lokaciji

2. u oblasti građevinarstva

na izdavanje građevinske dozvole,
na izdavanje odobrenja za izgradnju objekata,
na izdavanje potvrde prijave za početak izvođenja radova,
na izdavanje upotrebne dozvole,
na odobravanje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola,
na donošenje rešenja o uklanjanju objekta,
na izdavanje potvrde prijave izgrađenih temelja,
na izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove,
na izdavanje uverenja o fizičkim delovima, tj. specifikaciji objekta (etažiranje)

3. u oblasti legalizacije

na naknadno izdavanje građevinske dozvole u postupku legalizacije
na izdavanje upotrebne dozvole u postupku legalizacije

Pored navedenih prava, građani i pravna lica mogu dobiti informaciju o postupcima koji se vode kod Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo, kao i pravo da izvrše razgledanje i prepis spisa u navedenim predmetima, kada za to dokažu postojanje pravnog interesa.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više