Na osnovu člana 55. Statuta Mesne zajednice „Dunav“ Bačka Palanka Savet Mesne zajednice „Dunav“ Bačka Palanka je na svojoj redovnoj 4 sednici, održanoj dana 08.05.2018. god., doneo Odluku da raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I POSTAVLjANjE SEKRETARA MESNE ZAJEDNICE „DUNAV“ BAČKA PALANKA NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

Kandidati pored zakonom utvrđenih uslova i to:

- da su državljani Republike Srbije,
- da nisu osuđivani za krivčno delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

treba da ispunjava i sledeće posebne uslove:

- stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijima u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijima, odnosno na studijima u trajanju od najmanje tri godine
- tri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, koji su podrazumevali posebna ovlašćenja i odgovornosti

Sekretra mesne zajednice postavlja Savet mesne zajednice na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog postavljenja.

Uz prijavu za javni oglas dostaviti potrebnu dokumentaciju:

  1. CV
  2. Uverenje o državljanstvu
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Uverenje o nekažnjavanju (SUD)
  5. Izvod iz kaznene evidencije (MUP)
  6. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (overena fotokopija)
  7. Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, koja su podrazumevali posebna ovlašćenja i odgovornosti


Napomena: Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u „Nedeljnim novinama“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice „Dunav“ Bačka Palanka. Potrebnu dokumentaciju priložiti u originalu ili overenim kopijama (dokumentacija iz alineje 2, 4 i 5 ne sme biti starija od 6 meseci). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti, sa naznakom „JAVNI OGLAS ZA IZBOR I POSTAVLjANjE SEKRETARA“, lično ili putem pošte (preporučeno) na adresu: Mesna zajednica „Dunav“ Bačka Palanka, Ive Lole Ribara br. 25, 21400 Bačka Palanka.

Predsednik Saveta
MZ „Dunav“ Bačka Palanka

Sadržaj javnog Oglasa:

- JAVNI OGLAS(.pdf)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više