Na osnovu člana 6, 12. i 17. Odluke uslovima i načinu davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni list opštine Bačka Palanka“, broj 39/2017) i Zaključka Predsednika opštine Bačka Palanka broj I-351-9/2018, Komisija za davanje u zakup poslovnog prostora, raspisuje:

 

 

 

 

JAVNI OGLAS

za davanje u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanja (licitacije) Raspisuje se Javni oglas za davanje u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanja (licitacije), na period od pet godina, i to:

  • u Bačkoj Palanci na adresi Kralja Petra Prvog broj 5, lokal broj 4, na katastraskoj parceli broj 3083/1 KO Bačka Palanka-grad, poslovni prostor u površini od 95,00 m2, po početnoj ceni od 379,17din. / m2 bez pdv-a, odnosno 455,00 din. / m2 sa pdv-om što za navedeni poslovni prostor iznosi ukupno 36.021,15 dinara mesečno bez pdv-a ( 43.225,38 dinara sa pdv-om).

Davanje u zakup navedenog poslovnog prostora obaviće se putem javnog nadmetanja (licitacije). Sva zainteresovana lica, lično ili putem ovlašćenog zastupnika, mogu učestovati na usmenom javnom nadmetanju.

Javni oglas biće objavljen na sajtu Opštine Bačka Palanka (www.backapalanka.rs), oglasnoj tabli Opštinske uprave i JP "Standard" Bačka Palanka, kao i Nedeljnim novinama.

Zainteresovana lica mogu pogledati poslovni prostor koji se daje u zakup, u vreme trajanja javnog oglašavanja.

Poslovni prostor može se koristiti za obavljanje delatnosti kojom se ne ometa mirno i nesmetano korišćenje susednih poslovnih prostora i stanova, kao što su kancelarijski prostor, trgovina i zanatsko - uslužne delatnosti.

Pravo na učešće u postupku ima fizičko lice ili pravno lice ako je registrovano kod nadležnog organa , odnosno upisano u odgovarajući registar kojem u roku od dve godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti i ukoliko nema dugovanja prema JP"Standard" ili Opšini Bačka Palanka po osnovu zakupa i ostalih lokalnih avnih prihoda.

Prijave za javno nadmetanje primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u Nedeljnim novinama odnosno do 28.05.2018. godine, do 12 časova, neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: JP "Standard", Trg bratstva jedinstva 36, 21400 Bačka Palanka, kancelarija broj 1, sa naznakom: „Ne otvaraj - Prijava za javno nadmetanje".

Na poleđini ponude naznačiti ime, odnosno naziv ponuđača adresu i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Pismena prijava treba da sadrži:

- osnovne podatke o zainteresovanom pravnom ili fizičkom licu (ime, naziv, matični broj, PIB, fotokopiju lične karte ako je učesnik fizičko lice),

- kopija Izvoda iz registra Agencije za privredne registre ili izvod iz registra nadležnog Privrednog suda

- poslovni prostor za koji lice želi da licitira,

- dokaz da je učesnik uplatio depozit na ime učešća u licitaciji,

- broj računa u slučaju povraćaja depozita,

- potvrda APR da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,

- Uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda,

- potvrdu JP "Standard" da učesnik nema dugovanja po osnovu zakupnine.

Poslovni prostor se daju u zakup na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina.

Predmetni poslovni prostor biće dat u zakup po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuđaču, koji će biti izabran na osnovu visine ponuđene zakupnine.

Nepokretnost koja je predmet oglasa daje se u zakup u postojećem - "viđenom" stanju, tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Depozit u iznosu od 10% od početne cene zakupnine sa pdv-om (4.322,50 dinara) uplatiti na račun: JP "Standard", broj: 165-7008448935-81, svrha uplate: "učešće na javnom nadmetanju".

Najpovoljnijem ponuđaču koje je izlicitirao poslovni prostor uplaćen depozit će biti uračunat u cenu zakupa, a ostalim učesnicima će biti vraćen u roku od 30 dana od završetka javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja od zakupa, licu koje je izlicitiralo poslovni prostor, depozit se ne vraća.

Najpovoljniji ponuđač dužan je da u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja Predsednika opštine, zaključi Ugovor o zakupu poslovnog prostora i izvrši uplatu zakupnine za prvi mesec zakupa.

Zakupac je dužan da prilikom zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora položi finansijski instrument za obezbeđivanje plaćanja zakupnine u visini od 4 (četiri) mesečne zakupnine u obliku menice, bankarske garancije ili da deponuje novčana sredstva u toj visini.

Zakupac je dužan da sve vreme trajanja zakupa predmetnu lokaciju koristi u svrhu i namenu kako se to odredi Ugovorom o zakupu.

Javno nadmetanje će se održati u prostorijama JP"Standard", Trg bratsva jedinstva 36, Bačka Palanka, dana 28.05.2018. godine sa početkom u 13,00 časova.

Sve bliže informacije se mogu dobiti na telefon 021/7551-027 ili 064/864-1551. KOMISIJA ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više