Na osnovu člana 3. Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Bačka Palanka broj I-020-4/2017-30 doneto 25. jula 2017. godine i člana 8. stav 1. i člana 9 stav 2 Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Bačka Palanka („Službeni list Opštine Bačka Palanka“ broj 22/2017), Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Bačka Palanka 30.08.2017. godine raspisuje


JAVNI POZIV
za dodelu sredstava za finansiranje POSEBNIH programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka
 

600.000,00

1. i predviđena su u Odluci o budžetu za 2017. godinu Opštine Bačka Palanka („Službeni Ukupan iznos sredstava za finansiranje posebnih programa sportskih organizacija iznosi

list Opštine Bačka Palanka“ br.38/2016) u razdelu IV, glava 4.01 , funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, pozicija 133, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije sportskim organizacijama i Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bačka Palanka za 2017. Godinu („ Službeni list Opštine Bačka Palanka“ br. 23/2017) u razdelu IV, glava 4.01 , funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, pozicija 133, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije sportskim organizacijama

2. Pod posebnim programima podrezumevaju se sledeća područja u sportu:

1. Organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za Opštinu;
2. Održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji jedinice -lokalne samouprave;

3. Podnosilac programa je u obavezi da podnese sledeću dokumentaciju:
o Uredno popunjen formular (zahtev)
o Rešenje o registraciji,

Javni poziv se objavljuje na zvaničnom sajtu Opštine Bačka Palanka i na oglasnoj tabli opštine Bačka Palanka i ostaje otvoren u vremenu od 31. avgusta 2017. godine zaključno sa 06. septembrom 2017. godine.

4. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu:

• OPŠTINA BAČKA PALANKA
Kralja Petra I broj 16, sa naznakom: KOMISIJA ZA OCENU GODIŠNjIH I POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI BAČKA PALANKA-ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA, 
poštom ili predajom u kancelariju br. 3 Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka

5. Dokumentacija po javnom pozivu se može preuzeti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, u zgradi Opštine Bačka Palanka, Kralja Petra I broj 16, kancelarija broj 38 i na zvaničnom sajtu Opštine Bačka Palanka.

6. Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na tel: 064/8553549

Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa
kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u
oblasti sporta u opštini Bačka Palanka
prof. dr. Dušan Perić s.r.

  

Dokumentacija:

 

 

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više