Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016),člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/2007, 83/2014 - dr.zakon i 101/2016 - dr. zakon) i člana 37. stav 1. tačka 9. Statuta Opštine Bačka Palanka („Službeni list Opštine Bačka Palanka“, broj 24/2013 - prečišćen tekst), Skupština opštine Bačka Palanka, na svojoj 12. sednici, održanoj dana 12. aprila 2017. godine, donela je R E Š E Nj E 
o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka

I
MIROSLAV SIĆEVIĆ, diplomirani inženjer tehnologijeiz Bačke Palanke, imenuje se za direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka, na period od 4 (četiri) godine.

II
Imenovani je dužan da stupi na rad u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

III
Ovo Rešenje je konačno.

IV
Rešenje sa obrazloženjem objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom listu Opštine Bačka Palanka“, kao i na internet stranici Opštine Bačka Palanka www.backapalanka.org.rs.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima propisano je da direktore javnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Statutom Opštine Bačka Palanka, članom 37. stav 1. tačka 9. propisano je da Skupština opštine, u skladu sa zakonom, imenuje direktore javnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. 

Skupština opštine Bačka Palanka na sednici održanoj 31. januara 2017. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka i oglasila Javni konkurs broj II-111-1/2017. 

Javni konkurs objavljen je u „Službenom listu Opštine Bačka Palanka“, broj 2od 06. februara 2017. godine,„Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 8 od 03. februara2017. godine, dnevnom listu „Dnevnik“, kao i na internet stranici Opštine Bačka Palanka www.backapalanka.org.rs.

Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Javni konkurs sprovela je Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora, koju je imenovala Skupština opštine Bačka Palanka svojim Rešenjem broj II-119-112/2016 od 5. septembra 2016. godine.

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora je po isteku roka za podnošenje prijava, konstatovala da je na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka, blagovremeno podnetajedna prijava uz koju su priloženi svi potrebni dokazi. Na osnovu uvida u dokaze o ispunjenosti propisanih uslova za imenovanje direktora priloženih uz prijavu kandidata, Komisija je na sednici održanoj dana 20. marta 2017. godine, a u skladu sa odredbom člana 40. stav 5. Zakona o javnim preduzećima, pismenim putem obavestila kandidata za direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka, Miroslava Sićevića iz Bačke Palanke o tome kada počinje izborni postupak.

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora je, primenjujući merila utvrđena Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 65/2016), sprovela izborni postupak u kome je uvidom u podatke iz prijave, pribavljenu i podnetu dokumentaciju i usmenim razgovorom sa kandidatom, izvršila ocenu stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata.

Na osnovu sprovedenog izbornog postupka, u skladu sa članom 40. stav 3. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je na sednici održanoj 29. marta 2017. godine, utvrdila rezultat za kandidata Miroslava Sićevića iz Bačke Palanke i na osnovu člana 41. stav 1. Zakona o javnim preduzećima sastavila Rang listuza izbor direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka, i to:
1. Miroslav Sićević iz Bačke Palanke, Blok Partizan broj 7/7, koga je Komisija ocenila sa ocenom 3 (tri). 

Na osnovu dostavljene Rang liste kandidata za izbor direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka i Zapisnika o sprovedenom izbornom postupku za izbor direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka, Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka je pripremila Nacrt akta o imenovanju prvog kandidata sa Rang liste za direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka.
Imajući u vidu napred navedeno, Opštinsko veće Opštine Bačka Palanka je razmotrilo Nacrt akta o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka i utvrdilo Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka i predložilo je Skupštini opštine Bačka Palanka da predlog razmotri i usvoji.

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka je konačno. 

  

Dokumentacija:

 

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više