Na osnovu člana 19. Zakona o javnom inforimisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije br. 83/2014, 58/2015, 12/2016-autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog inforimisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 16/16) i člana 58. stav 1. tačka 14. i člana 108. stav 2. Statuta Opštine Bačka Palanka („Službeni list Opštine Bačka Palanka“, broj 24/2013-prečišćeni tekst), predsednik Opštine Bačka Palanka, dana 8. marta 2017. godine, doneo je sledeće

 

R E Š E Nj E 

o imenovanju članova Komisije za
ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja po javnom pozivu br. I-40-6/2017 od 13. januara 2017. godine.


Imenuju se sledeći članovi Komisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja po javnom pozivu br. I-40-6/2017 od 13. januara 2017. godine (u daljem tekstu: Komisija): 


- Vladan Stefanović
- Milorad Radović
- Slađana Zečević

Članovi Komisije su dužni da na prvoj sednici izaberu predsednika Komisije .
Lice zaduženo za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova za potrebe Komisije je Marija Kutanjac, zaposlena u Odeljenju za privredu Opštinske uprave Bačka Palanka.


Zadatak Komisije je da razmotri konkursne prijave pristigle na Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini , broj I-40-6/2017 od 13. januara 2017. godine, te da predsedniku opštine Bačka Palanka dostavi obrazložen predlog koje bi trebalo sufinansirati.


Komisija za svoj rad odgovara predsedniku Opštine Bačka Palanka i podnosi mu Izveštaj o radu Komisije.


Komisija ima pravo na naknadu na osnovu člana 4. Odluke o naknadama i nagradama za rad odobrnika Skupštine opštine, zamenika predsednika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tele organa Opštine („Službeni list Opštine Bačka Palanka“ br. 36/2014, 30/2015 i 16/2016).


Stupanjem na snagu ovog Rešenja prestaje da važi Rešenje br. I-020-4/2016-21 od 3. oktobra 2016. godine.


Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bačka Palanka.“

  

Dokumentacija:

 

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više